MuzEnergo Festival 2009 (Kimry Russia) with Nick Kulkov Trio – Dlya Olgi (for Olga)

https://www.youtube.com/watch?v=JKErRVhX_RY&list=PLsPXrlhXakihXA-2O6D1q8g6Ch2Er83XI&index=3

MuzEnergo Festival 2009 (Kimry Russia) with Nick Kulkov Trio
Dlya Olgi (for Olga)