MuzEnergo Festival 2009 (Kimry Russia) with Nick Kulkov Trio – Dyadya Lyosha Iz Garazha (Uncle Lyosha from the Garage)

https://www.youtube.com/watch?v=2NRYUNojtKg&list=PLsPXrlhXakihXA-2O6D1q8g6Ch2Er83XI&index=2

MuzEnergo Festival 2009 (Kimry Russia) with Nick Kulkov Trio
Dyadya Lyosha Iz Garazha (Uncle Lyosha from the Garage)